Tra cứu kết quả xét tuyển

Thí sinh nhập Mã hồ sơ để có thể xem hướng dẫn nhập học và tải Giấy báo nhập học